Studenci- praktyki

Karta efektów praktyk i wolontariatu. pdf

Informacja wstępna

 

Zgodnie z planem studiów studenci kierunku: Praca Socjalna, po ukończeniu 2 i 4 semestru, zobowiązani są do odbycia praktyki zawodowej w placówkach służb społecznych. Praktyka ta stanowi nieodłączną część procesu dydaktycznego i podlega obowiązkowemu zaliczeniu. Ma ona charakter asystencji, tzn. student występuje w roli asystenta pracownika wyznaczonego przez kierownika placówki – czynnie uczestniczy w pracach wykonywanych przez opiekuna praktyki (z ramienia Instytucji) oraz wykonuje zadania przez niego zlecone.

Cel i zakres praktyk zawodowych

 

1. Zapoznanie się ze specyfiką funkcjonowania jednostek organizacyjnych pomocy społecznej oraz instytucji i organizacji zajmujących się pomocą i pracą socjalną na rzecz osób i rodzin wymagających wsparcia, w tym:

a)  strukturą i organizacją placówek, w których student odbywa praktyki, rodzajem świadczonych usług,

b)  specyfiką osób i rodzin korzystających z pomocy społecznej pod względem  demograficzno-ekonomicznym oraz psychologiczno-społecznym,

c)  potrzebami osób i rodzin korzystających z pomocy społecznej,

d)  stopniem zaspokojenia przez placówki i poza nimi potrzeb osób i rodzin korzystających z pomocy społecznej.

2. Aktywne uczestnictwo w działaniach podejmowanych w placówkach, na podstawie umów zawartych z przedstawicielami placówek.

3. Nawiązanie kontaktów z osobami i rodzinami korzystającymi z pomocy społecznej świadczonej przez placówki.

4. Współdziałanie w rozpoznawaniu, zaspokajaniu oraz uaktywnianiu potrzeb indywidualnych i społecznych osób i rodzin wymagających wsparcia.

5. Zebranie materiałów umożliwiających opracowanie i realizację projektów socjalnych.

 

Zadania do realizacji

 

W trakcie trwania praktyki student powinien:

-  asystować w pracy wykonywanej przez opiekuna w placówce, wykonywać wszystkie zadania zlecone przez opiekuna,

-  przeprowadzić wywiad środowiskowy (dotyczy praktyki po 4 semestrze)

-  opracować plan pomocy w indywidualnym przypadku (dotyczy praktyki po 4 semestrze),

-  prowadzić dziennik praktyki,

-  uczestniczyć aktywnie w działaniach prowadzonych przez instytucję, w której odbywa praktykę,

-  uczestniczyć aktywnie w działaniach na rzecz instytucji, w której odbywa praktykę.

 

Tok praktyki

 

 1. Studenci zgłaszają się do określonej placówki w tygodniu poprzedzającym praktyk w celu ustalenia z opiekunem szczegółowego harmonogramu odbywania praktyki.
 2. Studenta obowiązuje przepracowanie w placówce/ placówkach 8 tygodni (zobacz  punkt : czas trwania praktyki)
 3. Studenci poświęcają czas na zwiedzenie placówki, poznanie jej struktury organizacyjnej, bazy, wyposażenia, dokumentacji placówki.
 4. W czasie kolejnych dni studenci pracują w charakterze asystentów pod opieką pracownika placówki wyznaczonego przez jej kierownika.
 5. Przeprowadzają wywiady środowiskowe (dotyczy praktyki po 4 semestrze)
 6. Opracowują plan pomocy w indywidualnym przypadku (dotyczy praktyki po 4 semestrze),
 7. Przebieg praktyki studenci zapisują w dzienniku praktyki.
 8. Po zakończeniu studenci zobowiązani są do sporządzenia sprawozdania z przebiegu praktyki.
 9. Ostatni dzień praktyki należy przeznaczyć na podsumowanie z kierownikiem placówki lub opiekunem praktyki.
 10. W ciągu 2 tygodni po odbyciu praktyk studenci są zobowiązani do złożenia opiekunowi praktyk z ramienia AJD wymaganej dokumentacji z przebiegu praktyki, wymienionej w części warunki zaliczenia praktyki
 11. Studenci studiów niestacjonarnych, po zakończeniu praktyki, są zobowiązani do przedłożenia dokumentacji opiekunowi praktyk z ramienia AJD na najbliższym zjeździe.

 

Czas trwania praktyk zawodowych

 

Student zobowiązany jest do odbycia 8 tygodni praktyk zawodowych, w tym:

a)  4 tygodnie (nie mniej niż 120 godzin) po semestrze drugim,

b)  4 tygodnie (nie mniej niż120 godzin) po semestrze czwartym.

 

Warunki zaliczenia praktyki zawodowej

Dokumentację z odbytych praktyk należy przedstawić opiekunowi praktyki w termie:

- studenci studiów stacjonarnych do 2 tygodni po jej odbyciu;

- studenci studiów niestacjonarnych  na najbliższym zjeździe po zakończonej praktyce

Warunkiem zaliczenia praktyki jest wypełnieni przez każdego studenta obowiązków określonych w niniejszej instrukcji oraz posiadanie odpowiedniej dokumentacji, tj. :

-  dzienniczka praktyki,

-  opinii dyrekcji placówki lub opiekuna praktyki wraz z oceną,

-  sprawozdania z przebiegu praktyki,

-  opracowanego planu pomocy w indywidualnym przypadku (dotyczy praktyk po 4 semestrze).

 

Placówki, w których studenci kierunku Praca Socjalna mogą odbywać praktyki:

 

 1. Regionalne Ośrodki Pomocy Społecznej.
 2. Gminne, Miejsko-Gminne i Miejskie Ośrodki Pomocy Społecznej.
 3. Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie.
 4. Urzędy Wojewodów (jednostki do spraw: polityki społecznej, pomocy
  i zabezpieczenia społecznego).
 5. Domy Pomocy Społecznej (dla różnych grup klientów).
 6. Jednostki organizacyjne właściwe w sprawach zatrudnienia i przeciwdziałania bezrobociu, szpitale, placówki opiekuńczo-wychowawcze, socjalizacyjne, zakłady karne, i inne (działające na podstawie ustawy o pomocy społecznej, lub realizujące cele i zadania w ramach pomocy społecznej i pracy socjalnej).
 7. Stowarzyszenia i fundacje działające w obszarze pomocy społecznej i pracy socjalnej.
 8. Inne, po uzgodnieniu z opiekunem praktyki z ramienia AJD w Częstochowie.

 

Instrukcja praktyk.pdf

InstrukcjaPraktykiGeragogikaIIst.stacjonarne i niestacjonarne


 

Na uczelni znajduję się również Biuro Praktyk i Karier, gdzie można uzyskać informację dotyczące praktyk studenckich.
dane kontaktowe:

ul.Waszyngtona 4/8, pokój 105
tel.  34 37 84 363


Previous page: Studenci
Następna strona: Studenci-przedmioty