Informacje

 

KONTAKT:

Wydział Pedagogiczny, ul. Waszyngtona 4/8, 42-200 Częstochowa

 

Dziekan Wydziału Pedagogicznego - dr hab. prof. AJD Eligiusz Małolepszy

Sekretariat Dziekana Wydziału Pedagogicznego – mgr Dorota Jamrozik

telefon: (34) 3784297; adres e-mail: wp@ajd.czest.pl

Prodziekan ds. Nauki - dr hab. prof. AJD Daniel Kukla

telefon j.w.

Prodziekan ds. Studenckich – dr Zbigniew Wieczorek

telefon (34) 3784297, 302

Kierownik Dziekanatu Wydziału Pedagogicznego – mgr Danuta Pasieka

telefon (34) 3784302; adres e-mail: dziekanat_wp@ajd.czest.pl, pok. 344

Instytut Pedagogiki

ul. Waszyngtona 4/8, 42-200 Częstochowa

Dyrektor Instytutu Pedagogiki – dr hab. Izabela Krasiejko

Sekretariat Instytutu Pedagogiki –  Elżbieta Matysiak

tel. (34) 3784325; adres e-mail: ips@ajd.czest.pl, pok. 608

Z-cy Dyrektora IP:

dr Beata Zajęcka – tel. (34) 3784325; e-mail: b.zajecka@ajd.czest.pl; pok. 608

dr Agnieszka Kozerska – tel. (34) 3784325; e-mail: a.kozerska@ajd.czest.pl; pok. 608

 
Kierownik - dr hab. prof. AJD Jarosław Jagieła – tel. (34) 3784290, pok. 340

Zakład Pracy Socjalnej i Zdrowia Publicznego

Kierownik - dr Mariola Mirowska – tel. (34) 3784325, e-mail: m.mirowska@ajd.czest.pl, pok. 409

Zakład Doradztwa Zawodowego

Kierownik - dr hab. prof. AJD Daniel Kukla – tel. (34) 3784278, e-mail: d.kukla@ajd.czest.pl

Zakład Podstaw Pedagogiki

Kierownik - dr hab. prof. AJD Kazimierz Rędziński – tel. (34) 3784325, pok. 411

Zakład Pedagogiki Opiekuńczej i Resocjalizacyjnej

Kierownik - dr Anna Banasiak – tel. (34) 3784270, e-mail: a.banasiak@ajd.czest.pl, pok. 314a

Instytut Edukacji Przedszkolnej i Szkolnej

ul. Waszyngtona 4/8, 42-200 Częstochowa

Dyrektor Instytutu Edukacji Przedszkolnej i Szkolnej – dr hab.  Wiga Bednarkowa, prof. AJD

Sekretariat – mgr Nina Popenda – tel. (34) 3784324 adres e-mail: iepisz@ajd.czest.pl, pok. 708

Z-ca Dyrektora IEPiSZ – dr Joanna Juszczyk- Rygałło

Zakład Edukacji Przez Sztukę

Kierownik - dr Ewa Piwowarska

Zakład Podstaw Edukacji Elementarnej i Metodyk

Kierownik - dr Edyta Skoczylas–Krotla

Zakład Pedagogiki Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej

Kierownik - dr Aleksandra Kruszewska

Instytut Wychowania Fizycznego Turystyki i Fizjoterapii

ul. Ar. Krajowej 13/15, 42-200 Częstochowa

Dyrektor Instytutu Wychowania Fizycznego Turystyki i Fizjoterapii - dr Leon Rak
tel. (34) 3655983, e-mail: l.rak@ajd.czest.pl

Sekretariat – mgr inż. Dorota Styra-Kulasiewicz – tel. (34) 3655983, e-mail: ikf@ajd.czest.pl, pok. 5

Zastępcy Dyrektora IKFiT:

dr dr Daniel Bakota - tel. (34) 3655983
dr hab. Jacek Wąsik, prof. AJD - tel. (34) 3614918 wew. 186

Zakład Humanistycznych i Teoretycznych Podstaw Kultury Fizycznej 
i Turystyki

Kierownik - dr hab. Arkadiusz Marzec, prof. AJD - tel. (34) 3614918 wew. 182, e-mail: a.marzec@ajd.czest.pl

Zakład Nauk Biologicznych i Medycznych

Kierownik - dr hab. Ryszard Zarzeczny, prof. AJD - tel. (34) 3655983

Zakład Praktyki Wychowania Fizycznego i Sportu

Kierownik - dr Janusz Wojtyna  - tel. (34) 3614918 wew. 186, 
e-mail: j.wojtyna@ajd.czest.pl

Zakład Turystyki i Rekreacji

p.o. kierownika – dr Arkadiusz Płomiński  - tel. (34) 3614918 wew. 183, e-mail: a.plominski@ajd.czest.pl

 Zakład Motoryczności Człowieka

dr hab. Tomasz Gabryś, prof. AJD - e-mail: t.gabrys@ajd.czest.pl

Zakład Fizjoterapii

 PO kierownika: dr Anna Pilis  - e-mail: a.pilis@ajd.czest.pl

 

 

 

Komunikaty Dziekana

 
Komunikat nr 1/2014/2015 (1 października 2014 r.)

Procedura ubiegania się o indywidualny plan i program studiów na Wydziale Pedagogicznym AJD w Częstochowie w roku akademickim 2014/2015

Podstawa prawna Regulamin Studiów AJD § 11. (załącznik do uchwały nr 47/2014 Senatu AJD w Częstochowie ze zmianami uchwałą nr 110/2014)

1. O studia według indywidualnego planu i programu studiów na Wydziale Pedagogicznym może ubiegać się osoba, która:
a) wykazywała się wybitnymi uzdolnieniami naukowymi, sportowymi lub artystycznymi,
b) ukończyła przynajmniej pierwszy semestr studiów pierwszego stopnia lub rozpoczęła studia drugiego stopnia.

2. Wniosek o indywidualny plan i program studiów składa zainteresowana osoba do dziekana ds. studenckich Wydziały Pedagogicznego.

3. Złożony do dziekana wniosek powinien posiadać rekomendację opiekuna naukowego.

4. W przypadku braku rekomendacji opiekuna naukowego, dziekan przesyła wniosek do właściwego Instytutu z prośbą o ocenę przez Radę Instytutu i ewentualne przydzielenie opiekuna naukowego.

5. Rada Instytutu rozpatruje przesłany przez dziekana wniosek i podejmuje decyzję o przydzieleniu opiekuna naukowego lub odrzuceniu wniosku z uwzględnieniem wymogów § 11., p. 2., pp. 3. Regulaminu Studiów.

6. Decyzja Rady Instytutu jest przesyłana na piśmie do dziekana. W przypadku odrzucenia wniosku przez Radę Instytutu, dziekan informuje wnioskodawcę o odrzuceniu wniosku z przyczyn formalnych.

7. W przypadku spełnienia formalnego wymogu rekomendacji wniosku przez opiekuna naukowego dziekan zwraca się do opiekuna o opracowanie zasad i trybu studiowania według indywidualnego planu i programu kształcenia.

8. Opiekun naukowy w porozumieniu z wnioskodawcą opracowuje projekt zasad i trybu studiowania według indywidualnego planu i programu kształcenia zgodnie z § 11., p. 1., pp. 1-3 Regulaminu Studiów,  a następnie przesyła go do dziekana.

9. Dziekan przedstawia wniosek wraz z projektem zasad i trybu studiowania według indywidualnego planu i programu kształcenia opracowany przez opiekuna naukowego Wydziałowej Komisji ds. Kształcenia, a następnie Radzie Wydziału.

10. Rada Wydziału podejmuje uchwałę w sprawie określenia zasad i trybu odbywania studiów według indywidualnego planu i programu kształcenia opracowanego dla wnioskodawcy zgodnie z § 11., p. 2., pp. 1-3 Regulaminu Studiów lub odrzuca wniosek. 

 

Komunikat nr 2/2013/2014 (15 października 2014 r.)

R e g u l a m i n  działalności opiekuna roku studentów Wydziału Pedagogicznego w Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie

Podstawa prawna - § 8 Regulaminu studiów Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie
wprowadzony Uchwałą nr 47/2014 Senatu AJD w Częstochowie ze późniejszymi zmianami (uchwała nr 110/2014)

§ 1
1. Opiekun roku, zwany dalej Opiekunem, reprezentuje wszystkich studentów danego roku wobec nauczycieli akademickich i władz Wydziału.

2. Opiekuna powołuje Dziekan Wydziału na cały planowany cykl studiów.

3. Opiekun powoływany jest spośród nauczycieli akademickich zatrudnionych w Wydziale. Opiekun roku ściśle współpracuje z Prodziekanem ds. Studentów oraz z Samorządem Studentów. Kandydaturę Opiekuna przedstawia Dyrektor Instytutu prowadzącego dany kierunek studiów.

4. Opiekun może być odwołany z powierzonej mu funkcji:
1) z powodu okoliczności obiektywnych na własny wniosek (np. urlop naukowy, choroba, wyjazd za granicę itp.),
2) z powodu nie wywiązania się z powierzonych obowiązków.

5. Decyzję w sprawie odwołania Opiekuna podejmuje Dziekan na wniosek Prodziekana ds. Studentów, po zasięgnięciu opinii  Samorządu Studenckiego.

§ 2
1. Obowiązki Opiekuna
1) Na początku pierwszego roku akademickiego Opiekun organizuje spotkanie ze studentami, na którym przekazuje studentom podstawowe informacje o organizacji studiów i przepisach obowiązujących w Uczelni, w szczególności podstawowych zapisach regulaminu studiów.

2) Opiekun utrzymuje kontakt i współpracuje w sprawach dotyczących danego roku:
•    z władzami Instytutu i władzami dziekańskimi,
•    z koordynatorami przedmiotów/modułów i prowadzącymi zajęcia na danym roku,
•    z osobą odpowiedzialną w dziekanacie za dane studia,
•    ze starostą roku/starostami grup w sprawach dotyczących danego rocznika,
•    z Samorządem Studentów.

3) Służy radą i pomocą w rozwiązywaniu problemów studentów.

4) Opiekun uczestniczy wraz ze studentami w uroczystościach organizowanych przez Wydział.

5) Opiekun przekazuje swoje dane kontaktowe do administratora strony internetowej Wydziału, który umieszcza je w przeznaczony do tego miejscu.

2. Opiekunowi może zostać powierzone wykonanie innych prac zleconych przez władze dziekańskie lub Instytutu, a dotyczące roku, którego jest opiekunem.

 

Komunikat nr 3/2013/2014 (15 maja 2014 r.)
Komunikat Dziekana WP w sprawie:

 

Procedura sprawdzania i weryfikacji prac dyplomowych w programie PLAGIAT

w roku akademickim 2013/2014

1. Zgodnie z §2. pkt 9. Regulaminu Dyplomowania WP prace dyplomowe przygotowywane przez studentów WP podlegają sprawdzeniu w programie PLAGIAT. (§2. pkt 9. Regulaminu Dyplomowania: losowo wybrane prace muszą być sprawdzone przez program Plagiat lub inny program pozwalający określić samomodzielność pisanej pracy. W przypadku wątpliwości promotor może każdą pracę sprawdzić w programie Plagiat. Dziekan określa, ile prac podlega sprawdzeniu w danym roku akademickim.)

2. W roku akademickim 2013/2014 podlega sprawdzeniu 120 losowo wybranych prac i dodatkowo zgłoszone do dziekana przez promotorów.

 a) Prace zgłoszone przez promotorów dodatkowo do sprawdzenia należy zgłosić do kierownika dziekanatu, aby potwierdzić możliwość wykonania badania w ramach przyznanego Wydziałowi limitu.

b) Kierownik dziekanatu przekazuje właściwe informacje do kierownika zespołu obsługi dydaktyki, który udostępnia możliwość wykonania badania na koncie pracownika w programie PLAGIAT.

 c) Promotor samodzielnie dokonuje sprawdzenia pracy w programie PLAGIAT.

 3. Losowego sprawdzenia prac dyplomowych dokonuje informatyk wydziału, sporządza listy wylosowanych prac, a następnie przekazuje je do Dziekanatu.

 a) Dziekanat po przyjęciu pracy od studenta wylosowanego do sprawdzenia pracy przekazuje informatykowi na nośniku informatycznym pracę do sprawdzenia.

 b) Informatyk wprowadza dane do programu PLAGIAT, drukuje raport wynikowy i przekazuje go do Dziekanatu.

c) W przypadku wyniku analizy pracy w zakresie przyjętych w programie PLAGIAT norm wydruk z oceną pracy dołącza się do dokumentacji studenta.

d) W przypadku wyniku analizy pracy przekraczającego zakres przyjętych w programie PLAGIAT norm wydruk z oceną pracy Dziekanat przekazuje promotorowi pracy.

4. Promotor szczegółowo analizuje raport wynikowy z programu PLAGIAT i podejmuje decyzję o zatwierdzeniu pracy i odrzuceniu raportu lub przyjmuje raport i kieruje pracę do korekty. Decyzję w tej sprawie przesyła pisemnie do Dziekanatu.

 5. Korygowane prace mogą być ponownie sprawdzone przez program Plagiat po indywidualnym wniosku promotora.

Informacja administratora programu:

Uprzejmie informujemy, że system Plagiat.pl jest narzędziem umożliwiającym kontrolę oryginalności analizowanych dokumentów, natomiast w żaden sposób nie dokonującym ich oceny, gdyż ta powinna należeć zawsze do Promotora lub innej osoby weryfikującej samodzielność pracy.

Sugerowane przez nasz serwis dopuszczalne wartości Współczynników podobieństwa to:

50% dla Współczynnika podobieństwa 1

5% dla Współczynnika podobieństwa 2 (dla domyślnie zdefiniowanych długości fraz), przy czym prace, w których wykryto przekroczenie tych limitów nie mogą być automatycznie uznawane za plagiat.

Z uwagi na to, że system wykrywa w badanym dokumencie wszystkie fragmenty identyczne z tekstami umieszczonymi w Internecie, Bazie danych Uczelni oraz Bazie Aktów Prawnych (w tym także prawidłowo oznaczone cytaty i przypisy) podczas analizy Raportu podobieństwa konieczne jest sprawdzenie w treści dokumentu, czy cytacje są poprawnie oznaczone i czy pochodzą z dokumentów, które zostały wymienione w bibliografii.

  

Komunikat nr 4/2013/2014 (10 czerwca 2014 r.)

w sprawie:

dostępu do danych ankietowych dotyczących oceny zajęć dydaktycznych prowadzonych przez pracowników Wydziału w kadencji 2012/2016

 Zgodnie z zarządzeniem wewnętrznym Rektora AJD NR 0161/29/2014 z dnia 28 kwietnia 2014 r. §1 p. 14, na Wydziale Pedagogicznym dostęp do danych ankietowych dotyczących oceny zajęć dydaktycznych prowadzonych przez pracowników Wydziału posiadają następujące osoby:

    dr hab. prof. AJD Grażyna Rygał - dziekan WP

    dr hab. prof. AJD Irena Motow - prodziekan ds. nauki WP

    dr Leon Rak - prodziekan ds. studenckich WP

    dr Monika Adamska-Staroń - przewodnicząca Wydziałowego Zespołu Oceny Jakości Kształcenia (WZOJK)

    dr Zbigniew Łęski - członek WZOJK

    mgr Arkadiusz Nocoń - informatyk WP

    dr hab. prof. AJD Kazimierz Rędziński - dyrektor Instytutu Pedagogiki

    dr Anna Pękala - dyrektor Instytutu Edukacji Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej

    dr Jacek Wąsik - dyrektor Instytutu Kultury Fizycznej i Turystyki

 

 

 

 

KOMUNIKAT NR 5/2012/2013
z dn. 12 grudnia 2012
w sprawie:
Trybu przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków na Wydziale Pedagogicznym Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie 

Tryb przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków na Wydziale Pedagogicznym w Akademii im. J. Długosza w Częstochowie odbywa się na podstawie:

 1. Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.);
 2. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. Nr 5, poz 46);
 3. Zarządzenia nr 36/210 Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie zasad przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dziennik Urzędowy MNiSW nr 3, poz.61);
 4. Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.);
 5. Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.);
 6. Ustawy o ochronie informacji niejawnych z dnia 5 sierpnia 2010 r. (Dz. U. Nr 182, poz 1228).

 

Przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków:

 

 1. Skargi i wnioski oraz zgłoszenia dotyczące udzielania porad mogą być wnoszone pisemnie, za pomocą telefaksu, poczty elektronicznej a także ustnie do protokołu. W razie zgłoszenia skargi lub wniosku ustnie, przyjmujący zgłoszenie sporządza protokół, który podpisuje wnoszący skargę lub wniosek oraz przyjmujący zgłoszenie. W protokole umieszcza się datę przyjęcia skargi lub wniosku, imię i nazwisko, adres osoby zgłaszającej oraz zwięzły opis treści sprawy. Przyjmujący skargę lub wniosek potwierdza złożenie skargi lub wniosku, jeżeli tego żąda wnoszący
 2. Skargi i wnioski oraz zgłoszenia dotyczące udzielania porad winny zawierać datę pisma, imię i nazwisko (nazwę) adres zgłaszającego, zwięzły opis treści sprawy, dokładne dane pracodawcy (oraz dołącza się dowody w sprawie, jeżeli pozostają w dyspozycji zgłaszającego).
 3. W przypadku skargi wnoszonej w imieniu innej osoby, zgłaszający skargę winien dołączyć do niej zgodę osoby, na rzecz której wnoszona jest skarga. Powyższa zgoda winna być wyrażona w sposób wyraźny np. w formie pełnomocnictwa.
 4. W przypadku zgłaszania skargi lub wniosku ustnie przyjmujący zgłoszenie zamieszcza informacje określone w pkt. 2.
 5. Skargę lub wniosek adresowane do właściwego organu i przesłane w odpisie do innego organu rozpatruje i załatwia, w ramach swojej właściwości, organ do którego były adresowane.
 6. Jeżeli z treści skargi lub wniosku nie można należycie ustalić ich przedmiotu, wzywa się wnoszącego skargę lub wniosek do złożenia, w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania, wyjaśnienia lub uzupełnienia, z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie skargi lub wniosku bez rozpoznania.
 7. W uzasadnionych przypadkach można zawiadomić wnoszącego skargę lub wniosek, że bez ujawnienia jego nazwiska brak jest możliwości rozpatrzenia tej skargi lub wniosku.
  W takim przypadku rozpatrzenie skargi lub wniosku następuje dopiero po uzyskaniu stanowiska wnoszącego.
 8. Skargi, wnioski oraz pisma dotyczące udzielenia porady, nadesłane pocztą elektroniczną, kwalifikuje się do rozpatrzenia, jeżeli w treści zawierają imię i nazwisko, bądź nazwę wnoszącego, a także adres do korespondencji (wskazanie miejscowości, ulicy, nr domu i mieszkania) oraz jasno określają przedmiot.
 9. Jeżeli skarga, wniosek lub pismo dotyczące udzielenia porady nie spełnia wymienionych wymogów, do wnoszącego kieruje się, na podany w skardze, wniosku lub piśmie adres poczty elektronicznej, pismo informujące o warunkach, które, zgodnie z art. 63 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego, powinna spełniać korespondencja, aby podlegała rozpatrzeniu.
 10. Jeżeli rozpatrzenie skargi lub wniosku wymaga uprzedniego zbadania i wyjaśnienia sprawy, organ właściwy do rozpatrzenia skargi lub wniosku zbiera niezbędne materiały. W tym celu może zwrócić się do innych organów o przekazanie niezbędnych materiałów.
 11. Skargi i wnioski wpływające do Wydziału Pedagogicznego rozpatruje i załatwia Dziekan Wydziału Pedagogicznego lub osoba upoważniona przez Dziekana Wydziału.
 12. Kontrolujący obowiązany jest do udzielenia pisemnej informacji osobie skarżącej się o sposobie jej załatwienia, lub w jakim zakresie została przesłana do innego organu w celu dalszego jej rozpatrzenia. Jeżeli skarga lub wniosek dotyczy kilku spraw podlegających rozpatrzeniu przez różne organy, organ do którego wniesiono skargę lub wniosek, rozpatruje sprawy należące do jego właściwości, a pozostałe przekazuje (nie później niż w terminie 7 dni) właściwym organom oraz informuje o tym wnoszącego skargę.
 13. Skarga dotycząca określonej osoby nie może być przekazana do rozpatrzenia tej osobie ani osobie, wobec której pozostaje ona w stosunku nadrzędności służbowej.
 14. Dane osobowe osoby wnoszącej skargę objęte są tajemnicą służbową.

Ewidencjonowanie skarg i wniosków:

 1. Wpływające skargi i wnioski, przed przystąpieniem do ich merytorycznego, rozpatrzenia rejestrowane są w rejestrze skarg i wniosków prowadzonym przez Wydział Pedagogiczny.
 2. Rejestr skarg/wniosków uwzględnia następujące rubryki:

a)      liczbę porządkową,

b)      numer ewidencyjny sprawy,

c)      datę wpływu,

d)      imię, nazwisko oraz adres zgłaszającego,

e)      przedmiot skargi (wniosku),

f)       informacje o przekazaniu skargi (wniosku) do załatwienia do innego wydziału lub innego organu,

g)      datę załatwienia skargi (wniosku),

h)      sposób załatwienia skargi (wniosku),

i)       datę wysłania zawiadomienia o sposobie załatwienia skargi (wniosku),

j)       uwagi.

 Wpływające skargi i wnioski powinny być załatwiane starannie i terminowo, bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca.

 1. W razie nie załatwienia skargi w terminie, o którym mowa w pkt. 3 w sprawie szczególnie skomplikowanej załatwienie sprawy powinno nastąpić nie później niż w ciągu dwóch miesięcy.
 2. O każdym nie załatwieniu skargi lub wniosku w terminach, o których mowa w pkt. 3 i 4 należy zawiadomić skarżącego lub wnioskodawcę, podając przyczyny zwłoki i wskazując nowy termin załatwienia sprawy.
 3. O sposobie załatwienia skargi lub wniosku zawiadamia się pisemnie wnoszącego. Zawiadomienie o odmownym załatwieniu skargi lub wniosku powinno zawierać uzasadnienie faktyczne i prawne.
 4. Bez rozpoznania pozostawia się skargi lub wnioski zawierające treści znieważające lub słowa powszechnie uznane za obelżywe.
 5. Korespondencja w sprawie skarg i wniosków winna być opatrzona numerem rejestru i zawierać kolejny numer sprawy.
 6. Z wyjaśnienia skargi/wniosku sporządza się następującą dokumentację:

a)      oryginał skargi/wniosku,

b)      notatkę służbową informującą o sposobie załatwienia skargi/wniosku i wynikach postępowania wyjaśniającego,

c)      materiały pomocnicze zebrane w trakcie wyjaśniania skarg/wniosku (np. ankiety, wywiady),

d)     odpowiedź do wnoszącego, w której został powiadomiony o sposobie rozstrzygnięcia sprawy wraz z urzędowo potwierdzonym jej wysłaniem,

e)      inne pisma, jeśli sprawa tego wymaga.

 1. Odpowiedź do wnoszącego winna zawierać:

a)      oznaczenie organu, z którego pochodzi,

b)      informację o sposobie załatwienia sprawy z odniesieniem się do wszystkich zarzutów/wniosków zawartych w skardze/wniosku,

c)      faktyczne i prawne uzasadnienie, jeżeli skarga/wniosek została załatwiona odmownie

d)     imię i nazwisko osoby rozpatrującej skargę.

 1. Pełna dokumentacja po zakończeniu sprawy przechowywana jest w Sekretariacie Dziekana Wydziału Pedagogicznego.

Zgodnie z art.22§1 i§3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego(Dz.U. z 2000r., nr 98,poz.1071 z późn. Zm.) oraz§ 8 ust.1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz.U. z 2002r., nr 5, poz.46) zapytania prawne skierowane do Dziekana i Prodziekanów Wydziału Pedagogicznego nie zawierające imienia, nazwiska i adresu pozostawia się bez rozpoznania.

 

Nadzór nad trybem rozpatrywania skarg i wniosków sprawuje Dziekan Wydziału Pedagogicznego.

 

 

 

 

KOMUNIKAT NR 6/2012/2013 z dn. 15 maja 2013
 
w sprawie:
Procedury sprawdzania i weryfikacji prac dyplomowych w programie PLAGIAT w roku akademickim 2012/2013

 

 

 1. Zgodnie z §2. pkt 9. Regulaminu Dyplomowania WP prace dyplomowe przygotowywane przez studentów WP podlegają sprawdzeniu w programie PLAGIAT. (§2. pkt 9. Regulaminu Dyplomowania: losowo wybrane prace muszą być sprawdzone przez program Plagiat lub inny program pozwalający określić samodzielność pisanej pracy. W przypadku wątpliwości promotor może każdą prace sprawdzić w programie Plagiat. Dziekan określa, ile prac podlega sprawdzeniu w danym roku akademickim)
 1. Sprawdzeniu podlega 90 losowo wybranych prac i wszystkie zgłoszone do dziekana przez promotorów. Prace zgłoszone przez promotorów wpisuje się na  odrębną listę.
 1. Losowania dokonuje informatyk wydziału, sporządza listy wylosowanych prac, a następnie przekazuje je do Dziekanatu.
 1. Dziekanat po przyjęciu pracy od studenta wylosowanego do sprawdzenia pracy przekazuje informatykowi na nośniku informatycznym pracę do sprawdzenia.
 1. Informatyk wprowadza dane do programu PLAGIAT, drukuje raport wynikowy i przekazuje go do Dziekanatu.
 1. W przypadku wyniku analizy pracy w zakresie przyjętych w programie PLAGIAT norm wydruk z oceną pracy dołącza się do dokumentacji studenta.

 W przypadku wyniku analizy pracy przekraczającego zakres przyjętych w programie PLAGIAT norm wydruk z oceną pracy Dziekanat przekazuje promotorowi pracy.

 1. Promotor szczegółowo analizuje raport wynikowy z programu PLAGIAT i podejmuje decyzję o zatwierdzeniu pracy i odrzuceniu raportu lub przyjmuje raport i kieruje pracę do korekty. Decyzję w tej sprawie przesyła pisemnie do Dziekanatu.

 Korygowane prace mogą być ponownie sprawdzone przez program Plagiat po indywidualnym wniosku promotora.

 

Informacja administratora programu:

Uprzejmie informujemy, że system Plagiat.pl jest narzędziem umożliwiającym kontrolę oryginalności analizowanych dokumentów, natomiast w żaden sposób nie dokonującym ich oceny, gdyż ta powinna należeć zawsze do Promotora lub innej osoby weryfikującej samodzielność pracy.

Sugerowane przez nasz serwis dopuszczalne wartości Współczynników podobieństwa to:

 • 50% dla Współczynnika podobieństwa 1
 • 5% dla Współczynnika podobieństwa 2

(dla domyślnie zdefiniowanych długości fraz), przy czym prace, w których wykryto przekroczenie tych limitów nie mogą być automatycznie uznawane za plagiat.

Z uwagi na to, że system wykrywa w badanym dokumencie wszystkie fragmenty identyczne z tekstami umieszczonymi w Internecie, Bazie danych Uczelni oraz Bazie Aktów Prawnych (w tym także prawidłowo oznaczone cytaty i przypisy) podczas analizy Raportu podobieństwa konieczne jest sprawdzenie w treści dokumentu, czy cytacje są poprawnie oznaczone i czy pochodzą z dokumentów, które zostały wymienione w bibliografii.